آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

سفال (حجم سازی)


مدت دوره:

15 ساعت


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:مخاطبین این دوره هنرمندان عرصه صنایع دستی و سفال می باشند.ححم سازی

کار با انواع تکینکهای دستی مانند فتیله

-اسلب

– کارهای ترکیبی

– کارهای چند قسمتی

– تسلط بر کار با دست

– آرماتوربندی-ساخت حجمهای تزئینی کوچک


نقش برجسته کوچک

نقش برجسته بزرگ

متقاضی شرکت در دوره هستم