آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

ظرفیت کلاس ها محدود و با رعایت کامل اصول بهداشتی

#ماسک#بزنیم

کلاس ها با ظرفیت پایین و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار میشود